บทความใหม่

อุดมการณ์ทหาร

รายละเอียด

อุดมการณ์ คือ "จินตนาการ ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแห่งความดีความงามและความจริง ซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตอันสูงส่งที่จูงใจให้มนุษย์พยายาม มุ่งมั่นที่จะทำหรือ บรรลุถึง" เป็นพลังอำนาจที่ทำให้เกิดความกลมเกลียว เป็นปึกแผ่นและจิตสำนึกร่วมในสังคม กองทัพเป็นสถาบันหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝังอุดมการณ์ โดยเป็นการปลูกฝังให้ยึดถือในหลักการ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยมหรือทฤษฎีบางอย่างซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาในสังคม อุดมการณ์ทหาร คือ "มาตรฐานแห่งความดีงามอันสุดยอดในหน้าที่การรบของชาติ ที่ต้องมุ่งมั่น อุทิศตนเพื่อบรรลุถึง" ซึ่งความสำคัญดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในด้านการป้องกันประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะปกป้องประเทศบ้านเกิดเมืองนอน ในทุกวิถีทางเท่าที่จะสามารถทำได้ และรัฐธรรมนูญได้กำหนดให้ชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารรับใช้ชาติ อุดมการณ์ทางทหารจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งต่อความเป็นทหารอาชีพ การมีอุดมการณ์ทหารที่ฝังแน่นจเป็ฯแนวทางให้ทหารเกิดความสำนึกในหน้าที่ ยึดมั่นในผลสำเร็จของภารกิจ เป็นหลักประกันได้ว่า ผู้ที่มีอุดมการณ์ทหารที่ฝังแน่นและกล้าแกร่ง จะนำผลดีมาสู่กองทัพและประเทศชาติ ได้อย่างไม่มีข้อกังขา และเป็นการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองตามบทบาทของทหารอย่างสมบูรณ์

 

   
© ศูนย์การเรียนรู้กองพันทหารสื่อสารที่ 3 ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา โทร : 22450 : E-Mail : kmsignal03@gmail.com